Hej, jag är Akseli.

Jag hjälper till att hantera patientströmmen och gör att ärenden flyter på smidigare.

Akseli hjälper att hantera patientströmmen

 • Meddelande

  Akseli skickar en sms-påminnelse och informerar klienten om vad som sker under dagen.

 • Självbetjänings terminalen

  Patienten kan anmäla sig, uppdatera sina kontaktuppgifter och betala besöket på terminalen.

 • Informationssystemet

  På informationsskärmarna visas aktuella meddelanden och här anges när det är dags att gå vidare till behandlingsrummet.

 • Vårdpersonalens användargränssnitt

  Vårdpersonalen kan följa patientströmmen och kalla patienter till behandlingsrummet direkt via skärmen.

 • Analyser

  Systemet generar information, med vars hjälp man kan optimera mottagningsprocessen och åstadkomma kostnadsbesparingar.

Akseli – fördelar

AKSELI gör mottagningen av patienter smidigt och enkelt. Systemet automatiserar anmälningen via självbetjäningen, informationen och vägledningen för patienten. Systemet gagnar såväl patienten och vårdpersonalen som hela organisationen:

För läkaren

För läkaren

Mer information om patienter som väntar i form av en tydlig lista. Fokusera på vårdarbetet i stället för att efter patienter.

För sköterskan

För sköterskan

Mindre registreringsarbete och byråkrati som inte har något med patientarbetet att göra. Synlighet för ditt arbete.

För patienten

För patienten

Inget mer köande till anmälningsdisken. Ta emot påminnelser som sms.

För beslutsfattaren

För beslutsfattaren

Effektivisera arbetet genom att automatisera rutinuppgifterna Utveckla tjänsten med hjälp av rapporteringen.

Akseli består av

1. Självbetjänings terminalen

Självbetjäningsterminalen är till för patientens anmälning och den ger patienten ruttanvisningar i lokalerna. Patienten anmäler sig genom att läsa av streckkoden på sin kallelse, sitt FPA-kort eller ID-kort i terminalen alternativt ange sin personbeteckning via tangentbordet. Efter anmälan ger terminalen en utskrift med information om den bokade tiden, ett personligt besökarnummer och anvisningar om hur patienten hittar till rätt väntrum. På terminalen kan patienten också göra följande: betala besöksavgiften, kontrollera och uppdatera sina kontaktuppgifter, titta på ruttanvisningar och ge respons.

2. Informationsskärmen

Informationssystemet förmedlar information till patienterna i väntrummet. Informationen ges på informationsskärmar som ersätter gammaldags anslagstavlor. Olika slags meddelanden, nyheter eller reklam kan enkelt läggas till, tas bort och redigeras och detta kan göras separat för olika våningsplan och aulor. När patienten kallas in i behandlingsrummet via vårdpersonalens användargränssnitt, visar systemet patientens besökarnummer på informationsskärmar, spelar upp en ljudsignal för att kalla in patienten och vägleder patienten till rätt behandlingsrum.

3. Servicedisken

Servicedisken är ett komplement till självbetjäningsterminalerna. I särskilda fall kan personalen sköta anmälningen för patienten. I patientinformationen kan man lägga till en anteckning om patientens hjälpbehov för personalens kännedom. Vid servicedisken kan patienten även få ett armband utskrivet som patienten använder för att identifiera sig och röra sig i sjukhuslokalerna.

4. Vårdpersonalens användargränssnitt

Med hjälp av vårdpersonalens användargränssnitt kan vårdpersonalen i realtid följa att patienten hittar till rätt väntrum utan att de behöver lämna behandlingsrummet. Patienten kan kallas till behandlingsrummet med ett musklick som aktiverar infosystemet. Den övriga personalen ser samtidigt på sina egna skärmar att patienten kallas in. I användargränssnittet kan man även lokalisera patienten och omplacera arbetspar.

5. Mobila användargränssnitt

Vårdpersonalens mobila användargränssnitt behövs när medarbetarna byter arbetsstation flera gånger under dagen. Oavsett om man byter mellan avdelningar eller enheter kan man med hjälp av det terminaloberoende gränssnittet såväl följa och styra patientströmmen som övervaka tillståndet av en enskild patient. I användargränssnittet kan man övervaka feberkurvan och anteckna fysiologiska parametrar, vilket underlättar vårdrutinerna och förbättrar på så sätt kvaliteten på vården. Dröjsmål och fel i anteckningarna minskar då man inte längre först behöver anteckna på papper och sedan föra över anteckningarna till patientdatasystemet.

6. Patientarmband

RANNE® är lösningen för identifiering av patienten. Det tar bara några sekunder att skriva ut ett armband och armbandet är enkelt att fästa på handleden. Med hjälp av armbandet kan patienten identifieras vid kritiska tillfällen under vårdprocessen, vilket hjälper att förebygga till exempel risksituationer på grund av felaktig läkemedelsdosering. I RANNE® kan man bland annat hantera dokumentmallar och skrivare och programmet stöder armband av olika storlekar, till exempel för nyfödda och vuxna.

7. Rapportering och prognostisering

Rapporteringen ger information om det faktiska läget och prognostiseringen illustrerar hur situationen ändras om utgångspunkterna förändras. Med hjälp av de mångsidiga rapporterna kan man upptäcka utvecklings- och förändringsbehov i organisationen. Med hjälp av informationen som samlats in kan förändringar och deras effekter simuleras – utan tunga och långvariga experiment i de verkliga förhållandena.

8. Samkörningsfunktionen

Med samkörningsfunktionen kan man kombinera bakgrundssystem inom organisationen för hälsa och välfärd till en betydelsefull helhet för både patienten och vårdpersonalen. Tack vare samkörningsfunktionen kan man till exempel vid anmälning hämta information om tidsbokningen från flera olika system och sammanfatta informationen till ett enhetligt besök för patienten. Samtidigt kan patienten förses med information om behandlingen eller dess förlopp. Uppgiften om att patienten har anmält sig överförs till patientdatasystemet och uppgiften om att patienten har getts information överförs till sjukjournalsystemet.

9. Meddelande

Informationen som föregår ett besök omfattar bland annat påminnelser via e-post, per brev eller som ett sms samt hanteringen av tidsbokningar på internet. Dessutom kan man informera patienten om förändringar i samband med besöket. På så sätt underlättar och påskyndar Akseli informationsförmedlingen till patienten.

Ta i bruk AKSELI

Kontakta oss så undersöker vi hur AKSELI kan hjälpa er.

Start typing and press Enter to search